พระสิริทรงประทับท่ามกลางเรา

Key: G, Tempo: 65, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

C       D            G    C              D            G
พระผู้ทรงสร้างโลกา  ขอทรงเปิดเผยน้ำพระทัย
C                D        Bm Em       Am           F            D 
รวมชนชาติใหญ่ที่ทรงเลือกไว้  รุดหน้าเดินไปสู่ดินแดน
C          D            G     C              D            G
ทุกสรรพสิ่งต่างก็รอคอย ฤทธาแห่งองค์จอมราชา
C                D                 Bm Em    Am          F            D  
ขอทรงประทาน โปรดเถิดขอเจิมข้า ให้เป็นเวลาของพระองค์
                  G     D            C              Am                G              D
          *พระสิริทรงประทับ ท่ามกลางเรา และหลั่งไหลไปเป็นพร ถึงชนนานา
                      G             D                    C                  Am            D           G
          ให้กลิ่นหอมของพระคริสต์ สถิตที่เรา  เมื่อเราร่วมกัน สรรเสริญพระองค์
C       D            G    C              D            G
จอมราชาแห่งโลกา     ขอทรงเปิดตาโลกให้เห็น
C                D                 Bm Em     Am         F            D 
เป็นการประทาน มาอย่างพระสัญญา พระกายในความมีชัย
C                   D            G           C              D            G
ขอทรงโปรดปราน และทรงสัมผัส  ให้กำลังใหม่ในพระองค์
C                D                  Bm Em       Am                  F            D 
บินขึ้นด้วยปีก จากความระโหยโรยแรง  ร่วมกายร่วมใจในสงคราม 
            F           C       G        F          C         G 
           **พระคริสต์เสด็จมา   เป็นไปตามน้ำพระทัย  
         F           C             G     F         C         D 
          เราทั้งหลายจะได้เห็น พระสิริแห่งบุตรา x3
          G             D                 C     
         (พระสิริทรงประทับ ท่ามกลางเรา x4)