เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกนี้

Key: E, Tempo: 0, Time Signature:
Source: Sila Church

E                     C#m         A                     B7            E
เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกนี้ จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์
              A    B7       G#m          C#m         A                      B7
เพื่อทุกคนที่วางใจ    ในพระบุตรนั้น  จะไม่ได้พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดน์
                     E          G#m        A       F#m                  B7
** ข้าขอสรรเสริญ ข้าโมทนา พระองค์ ที่ทรงเมตตาและทรงช่วยเหลือเรา
                  E          G#m        A       F#m                  B7
   ข้าขอบพระคุณ​ ข้าสดุดี พระองค์  ให้พระนามพระองค์ประทับอยู่ 
           A           B7           E
   พระวิญญาทรงดำรงตลอดไป