เราจะเข้ามาสรรเสริญ

Key: D, Tempo: 160, Time Signature: 2/4
Source: Sila Church

Intro: D-G D-Ax2  D-G A
        D            G                D           Bm                  D             G        A7
เราจะเข้ามาสรรเสริญด้วยใจโมทนาพระคุณ  เราจะเข้ามาด้วยการร้องเพลง
         D            G          D       Bm                         Em                A7          D
เราจะร้องวันนี้เป็นวันที่พระเจ้าทรงสร้าง  ให้เราเปรมปรีดิ์และยินดีในพระองค์
         D              G    D            Bm            Em                  A7          D     D7
       **จงชื่นชมยินดี จงชื่นชมยินดี  ให้เราเปรมปรีดิ์  และยินดีในพระองค์
           D              G   D           Bm              Em                 A7           D
      จงชื่นชมยินดี จงชื่นชมยินดี    ให้เราเปรมปรีดิ์ และยินดีในพระองค์