เราพบพระเยซูคริสต์

Key: E, Tempo: 130, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

E                A           B7          E
เราพบพระเยซูคริสต์   ในชีวิตเรา
                   A             B7                E
พระองค์งามเลิศประเสริฐ   เราขอสรรเสริญ
              A     B7        E  G#m7  C#m
       **  นมัสการ เทิดทูน พระองค์เจ้า   
            B7                           E                  E7
       ในความบริสุทธิ์ เราจึงคุกเข่าต่อหน้าบัลลังก์   
        A              B7        E     G#m7  C#m
      ทรงเป็นพระเจ้า พระนามดำรง    นิจนิรันดร์ 
         B7                                       E
       พระเยซู พระนาม เหนือนามทั้งปวง