สง่างามเมื่อเราเดินตาม

Key: A, Tempo: 105, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

Intro: A
               A                                        D
 1. สง่างามเมื่อเราเดินตาม พระผู้ไถ่ซึ่งล้างบาปของข้า
                     A                          E7
เหมือนอย่างอยู่ในเมืองสวรรค์ชั้นฟ้า 
               A                                        D
แสนหรรษาเมื่อข้ารู้ว่า  พระองค์ประทับอยู่ใกล้ตัวข้า
               A                     E         A
สรรเสริญขอบพระคุณและโมทนา
                    A                             E7                              A
        * สง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้า สง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้า
                                   A7                 D               B7
        ทรงนำเราก้าวไปไม่พลั้ง     ทั้งที่ราบหรือภูเขาสูง
                  E7                             A
        สง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้า
               A                                          D
2.    สง่างามเมื่อมีทุกข์ข้ากลับสุข    เพราะพระองค์ทรงอยู่ใกล้
         A                          E7
สง่างามเมื่ออ้อนวอนด้วยวางใจ
         A                                        D
สง่างามเมื่อข้าเดินตาม พระผู้ประทานความสุขแจ่มใส
            A                     E         A
สรรเสริญขอบพระคุณและโมทนา
                      A                                D
        3. สง่างามเมื่อข้าเดินไปบนฝั่งทองคำกับพระผู้ไถ่
                     A                          E7
        ไม่ต้องพรากจากพระองค์อีกต่อไป
                  A                                        D
        ยิ่งงามสง่าเมื่อเวลาพระองค์ประทับด้วยช่วยชูใจ
                A                     E         A
        สรรเสริญขอบพระคุณและโมทนา