โอ้ ข้ายกพระนามสูงสุด

Key: G, Tempo: 0, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

G  C  D7      C   G  C  D7      C
โอ้  ข้ายกพระนามสูงสุด      โอ้  ข้ารักจะร้องเพลงสรรเสริญ 
G  C  D7      C   G  C  D7      C
พระเยซูทรงอยู่ภายใน ข้ายินดีพระองค์ช่วยให้รอด
G   C   D     C    G 
● ลงจากสวรรค์สู่โลกา สำแดงหนทาง
C     D     C     G 
จากโลกาสู่กางเขน ชำระความบาป 
C                   D                    B7         Em 
จากกางเขนสู่อุโมงค์ จากอุโมงค์สู่สวรรค์ 
C  D7  G 
โอ้ข้ายกพระนามสูงสุด