โฮซันนา

Key: C, Tempo: 55, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

Intro: C  Gsus  F  Fmaj7 
C2                                           G                                             F 
1. ขอพระองค์เปิดตาและใจของข้า ให้ข้าได้มองเห็นพระพักตร์พระองค์
                  C           C2                               G                                        F
พระองค์บริสุทธิ์    ข้าได้มาเข้าเฝ้าพระเจ้าสูงสุด  อยู่ต่อหน้าบัลลังก์อันบริสุทธิ์
                        C 
พระองค์ทรงงดงาม
     G/B  Am7                         Dm7 
                  *ข้าก้มกราบนมัสการ  ข้าชูมือสรรเสริญพระนาม
                  F                                  Gsus  G 
                  ร้องโฮซันนา แด่องค์จอม ราชา
                C       Dm7         Fmaj7                                Gsus  G 
        **โฮ ซันนา โฮซันนา โฮซันนา แด่พระเจ้า  องค์จอมราชา x 2
C2                                           G                                             F
2. ขอพระองค์เปิดตาและใจของข้า ให้ข้าได้มองเห็นพระพักตร์พระองค์
   C 
พระองค์บริสุทธิ์
                         Fmaj7                    Gsus  G 
         Bridge:  โฮ ซันนา แด่พระเจ้า     องค์จอมรา ชา
                        Dm7  Em7  Fmaj7     Gsus  G 
                        โฮ ซันนา แด่พระ เจ้า     องค์จอมรา ชา