วางใจในพระองค์ I will trust in you

Author: Laura Daigle
Key: A, Tempo: 80, Time Signature: 4/4
Source: Eddie Thara แปล

Intro: A
A                                          F#m                                                  Bm
1. ลูกขอละทิ้ง ทุกๆความไฝ่ฝัน       และวางสิ่งนั้น ที่พระบาทพระองค์
Letting go of every single dream.  I lay each one down at Your feet
                                                D                                     E
ทุกทีที่ลูก นั้นอาจจะเดิน พลัดหลง     แผนของพระองค์ จะไม่เคยผันแปร
Every moment of my wandering.  Never changes what You see
       A                                           F#m                                                  Bm
          2. ลูกรู้ลูกฝืน ฝ่าฟันด้วยตนเอง     ลูกขอหยุดพัก ในผู้ที่ลูกยำเกรง
          I've tried to win this war, I confess.  My hands are weary, I need Your rest
                                             D                                    E
          นักรบราชา ผู้ทรงชัยชนะ   จะเจอสิ่งใดลูกขอ อยู่ใกล้พระองค์
         Mighty warrior, King of the fight.  No matter what I face, You're by my side
A                                 E                                 F#m  
*เมื่อทรงไม่เคลื่อนขับภูเขา ที่ลูกขอให้เลื่อนหาย
When You don't move the mountains.  I'm needing You to move  
                                D9                                        A
เมื่อทรงไม่แยกน้ำเป็นทาง ให้ลูกวางเท้าเดินข้ามไป
When You don't part the waters.  I wish I could walk through
                            E                        F#m                     
เมื่อทรงไม่ให้ที่ลูกขอ แม้ลูกจะร่ำร้องไห้ 
When You don't give the answers.  As I cry out to You
                      D9                           A     E                     F#m     D9
 ลูกวางใจ จะวางใจ วางใจในพระองค์       [วางใจในพระองค์]
I will trust, I will trust.  I will trust in You
        A                                          F#m                                        Bm
              3. พระองค์ทรงรู้ ดีถึงวันพรุ่งนี้    ไม่มีวันไหน จะไม่ทรงรู้เห็น
              Truth is, You know what tomorrow brings.  There's not a day ahead You have not seen
                                                  D                                         E
               หมดทั้งชีวิต และทุกลมหายใจ   ขอให้เป็นไป ตามพระทัยพระองค์
               So in all things be my life and breath. I want what You want, Lord, and nothing less
       D                                   E                        F#m  
[Bridge] ทรงเป็นกำลังที่พักพิง     พระหัตถ์อันซื่อตรง
You are my strength and comfort.  You are my steady hand
                             E                                       D
ทรงเป็นศิลาให้ยึดมั่น     ทรงเป็นรากฐานมั่นคง
You are my firm foundation.  The rock on which I stand
                                      E                                  F#m
ทางของพระองค์นั้นเหนือกว่า   พระปัญญานั้นสูงส่ง
Your ways are always higher.  Your plans are always good
                         E                                 D    E
ไม่มีที่ใดที่ลูกไป   จะหนีไปได้จากพระองค์
There's not a place where I'll go.  You've not already stood