ทุกครั้งที่ข้าเฝ้าภาวนา

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4
Source:

Intro:
       G                 Bm     C         G       C                   D7         G     (D)
 ทุกครั้งที่ข้าเฝ้าภาวนา  โอ  พระเจ้า   พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำข้า (2)
  (G7)  C             D7            G            Em            C            D7          G    G7
     * ข้ารู้ว่าพระองค์มี พระประสงค์ในชีวิตข้า  ข้าพร้อมที่จะทำตามพระบัญชา
         C               D7             B7          Em       C            D7       G 
       ข้าจะทูลพระองค์ตราบ เท่าชีวิตของข้ามีอยู่  ด้วยความเมตตาที่มีต่อข้า