เวลานี้

Key: C, Tempo: 75, Time Signature: 4/4
Source:

C               Am                        F     G                      C
เวลานี้เราจะถ่อมตัวลง  อธิษฐานแสวงหาพระพักตรของพระองค์
C7           F     G    Em Am     Bb                  G
 โปรดทรงชำระให้ ใจบริสุทธิ์  อภัยบาปผิดที่ได้ทำ
                           F                 G        Em      Am
           **แล้วพระองค์ จะทรงฟังคำ   อ้อนวอนของเรา  
                      Dm                G            C
           และพระทัยพระองค์ จะอยู่ด้วยกับเราเสมอ  
           C7   F       G        Em    Am
            จะรักษาแผ่นดินของเราให้หาย  
                           F                 G          C     G
            เพื่อพระนามพระองค์ดำรงเป็นนิตย์
           C                  Am                          F     G                      C
2. ด้วยใจชอกช้ำ ใจที่อ่อนโรยแรง  อธิษฐานแสวงหาพระพักตร์ของพระองค์  
  C7        F     G    Em Am        Bb                   G 
โปรดทรงชำระให้ ใจบริสุทธิ์   อภัยบาปผิดที่ได้ทำ (*)

Other Rendition

VOC