ขอบคุณพระเยซู

Key: D, Tempo: 105, Time Signature: 4/4
Source: TMC

D              Em       A7                D   Bm                Em    A7                D  D7
ขอบคุณพระเยซู   มอบความรักแก่เรา  ขอบคุณพระเยซู    ทรงพระคุณมากมี
                       G                            A D                    Bm 
      *เราเปล่งเสียงร้อง สรรเสริญพระนาม      ร้องสรรเสริญโมทนา 
      G                  A7                         D
      พระองค์เป็นทุกสิ่ง  เป็นพระเจ้าของเรา