ความสุขเปรมปรีดิ์มีแก่ชาวโลก

Key: C, Tempo: 130, Time Signature: 4/4
Source:

Int: C F G C x 4
C                                G7     C      F    G       C   
1.  ชาวโลกทั้งหลายชื่นใจยินดี  มีพระราชาประสูติ
      C                              C
คือพระเยซู เสด็จลงมา  ให้เราร้องเพลงสรรเสริญ
     G                                 C       F--C    Dm--C    G7-C (F G C)
ให้เราร้องเพลงสรรเสริญ  ให้เรา ให้-เรา   ร้อง-เพลง   สรรเสริญ
                C                        G7      C         F          G          C 
           2. ความสุขเปรมปรีด์มีแก่ชาวโลก  พ้นทุกข์พ้นโศก เบิกบาน
                  C                                   C
               พฤกษาไร่นา  ภูเขาลำธาร  ประสานสำเนียงยินดี
                  G                                 C     F-C      Dm-C     G7-C (F G C)
               ประสานสำเนียงยินดี  ประสาน ประ-สาน   สำเนียง  ยินดี
       C                              G7  C              F            G        C 
3.  อย่าให้บาปชั่ว และความเลวทราม  เป็นหนามเสียดแทง ในใจ
       C                                      C
ความรักเมตตา ของพระเยซู  บันดาลให้เรากลับใจ
        G                               C      F -C     Dm-C    G7-C (F G C)
บันดาลให้เรากลับใจ  บันดาล   บัน-ดาล   ให้เรา  กลับใจ
                 C                            G7           C           F       G   C 
            4   พระองค์ครองโลกด้วยความเที่ยงธรรม  ทรงนำด้วยกรุณา
                 C                                            C
                 รังสีชอบธรรม ประจักษ์แก่ตา  ความรักประหลาดหนักหนา
                         G                                    C      F--C         Dm-C        G7-C (F G C)
                 ความรักประหลาดหนักนา  ความรัก  ความ-รัก   ประ-หลาด  หนักหนา