ราตรีสงัดราตรีสวัสดิ์

Key: C, Tempo: 75, Time Signature: 3/4
Source: Sila Church

Int:
C                                    G7       C  
ราตรีสงัดราตรีสวัสดิ์ แสงดารา ส่องสว่าง
F                     C                 F            C
ในรางหญ้าพระบุตรนิทรา  บริสุทธิ์สุภาพวิภาส์
G7                  C          C      G7        C
บรรทมเป็นสุขสบาย บรรทมเป็นสุขสบาย
         C                                    G7       C  
         ราตรีสงัดราตรีสวัสดิ์ เมษบาลตกใจกลัว
         F                     C                 F            C        
         เมื่อเห็นรัศมีส่องนภา ชาวสวรรค์ร้องฮาเลลูยา
          G7                  C          C      G7        C
         พระเยซูทรงบังเกิด พระเยซูทรงบังเกิด
C                                    G7       C  
ราตรีสงัดราตรีสวัสดิ์ พระบุตรทรงเป็นผู้ไถ่
F                     C                 F            C
รัศมีอำไพเมื่อยล สำแดงรักเมตตาปวงชน
G7                  C                C        G7        C
เมื่อพระองค์ทรงบังเกิด เมื่อพระองค์ทรงบังเกิด
         C                                    G7       C  
         ราตรีสงัดราตรีสวัสดิ์ ดาวจงส่องแสงเรืองรอง
        F                     C                 F            C      
        บรรเลงพร้อมด้วยผองเทพไท เชิญปวงชนเปล่งเสียงอวยชัย
        G7                  C                     C               G7        C
        เพราะพระองค์ทรงบังเกิด เพราะพระองค์ทรงบังเกิด