ยามราตรีศรีหรรษา

Key: C, Tempo: 60, Time Signature: 3/4
Source:

Int:
      C                            G7            C
1.    ยามราตรี ศรีหรรษา  มีราชา  มาประสูติ
 F                          C                F                 C
จากสาวพรหมจารีย์  บริสุทธิ์   เป็นกุมาร  น่ารักที่สุด
G7                     Am  Em     C         G7            C
มาเพื่อช่วย ชาวโลกา            มาเพื่อช่วย ชาวโลกา 
             C                            G7            C
         2. ยามราตรี แสนดีเลิศ พระเยซู ผู้ประเสริฐ
           F                          C                F                 C
         เป็นพระเจ้า  เสด็จลง มาบังเกิด  ทูตสวรรค์ สรรเสริญ ชูเชิด
          G7                     Am  Em     C         G7            C
         เพราะผู้ไถ่ ได้บังเกิด         เพราะผู้ไถ่ ได้บังเกิด
      C                            G7            C
3.  ยามราตรี ศรีสำราญ เมษบาล  พากันไป
 F                          C                F                 C
เฝ้ากุมารที่ หมู่บ้านเบธเลเฮม  เห็นพระองค์ ทรงสุข เกษม
G7                     Am  Em     C         G7            C
บรรทมอยู่ในรางหญ้า         บรรทมอยู่ในรางหญ้า
                  C                            G7            C
           4.  ยามราตรี ศรีสง่า  เป็นเวลา เรารอดบาป
             F                          C                F                 C
           เพราะพระเยซู  ช่วยพ้นคำแช่งสาป สมควรสรร เสริญโมทนา
           G7                     Am  Em     C         G7            C
           เราจึงกราบไหว้บูชา            เราจึงกราบไหว้บูชา