เป็นเวลาที่พระคริสต์ได้ประสูติ

Key: C, Tempo: 60, Time Signature: 12/8
Source:

C                      F                    C                       Am        G7             C G7
เมื่อคืนวันนั้น เป็นคืนสำคัญทั่วโลกา   คือเป็นเวลาที่พระคริสต์ได้ประสูติ
 C                       F                        C                          Em           B7         Em
นานมานักหนาทั่วหล้าต้องทุกข์ยุคจาบัลย์   วิโยศโศกศัลย์ ทุกคืนวันไม่เว้นวาย
      G7                         C                          G7                            C
พระคริสต์จึงได้ เสด็จเข้ามาในโลกนี้ เพื่อทรงเปลื้องหนี้ ความบาปของปวงประชา
        Am       Em    Dm                    Am              C    G7  C   F 
        *ข้า ขอบูชา วันทา กราบไหว้พระเยซู    เพราะว่า ในวัน นั้น
              C     G7     C                   G7       C      F     C    G7     C
         ทรงธรรมเสด็จลงมา   เพื่อเปิด หนทาง สวรรค์ ให้แก่ประชา
C                      F                    C                             Am        G7             C G7
2. ให้แสงสว่างพระคริสต์ส่องให้เห็นหนทาง  ในโลกใหญ่กว้างแต่มีบาปมืดนักหนา
 C                       F                        C                          Em           B7         Em
เดินตามสว่างเป็นทางพระเจ้าประทานให้  เหมือนเหล่านักปราชญ์ได้เดินตามดาวประหลาด
          G7                         C                                       G7                   C
คราวนี้เป็นคราวชาวโลกได้พ้นจากความตาย  เพราะว่าพระเจ้าทรงวายพระชนม์เพื่อเรา
                  C                      F                    C                       Am        G7             C    G7
          3. บัญญัติพระเจ้า สั่งสอนให้เราจงรักกัน   และบัญญัตินั้น คือความรักสามัคคี
                  C                     F              C                 Em           B7         Em
          เชื่อพระเยซู จึงรู้ว่าเป็นพี่น้องกัน ความเบียดเบียนนั้นทรงบันดาลให้สูญหาย
               G7                         C                               G7                          C
          เราจึงร้องเพลง แสดงยินดีกตัญญู  ให้เราเชิดชูและสรรเสริญพระเยซู

Other Rendition

VOC