ขอพระพรจากเบื้องบนลงมา

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:
Source:

INT:
                D                 A                      G                 D
1.  ขอพระพรจากเบื้องบนลงมา  ให้ใจข้าล้นเหมือนลำธาร
          D          A                      G               D
ของทุกสิ่งที่ข้าได้มีอยู่  ล้วนพระองค์เป็นผู้ประทาน
               Bm                         G               D
โมทนาพระคุณพระเยซู  ด้วยขับร้องบทเพลงถวาย
                   A                         G     A            D
ข้ายืนอยู่บนศิลามั่นคง  คือพระองค์ผู้รักมากมาย
                       D                 A                      G                 D 
           2.  ในอดีตทรงช่วยให้มีชัย  เดี๋ยวนี้ข้าจึงพึ่งอาศัย
                       D                 A                      G                 D
           ขอทรงเมตตาข้าเสมอไป  ทั้งทรงช่วยจนถึงวันตาย
                    Bm                         G               D
           พระเยซูทรงติดตามหาข้า  เมื่อหลงไปจากทางสวรรค์
                        A                                        G     A            D
           พระองค์ทรงเป็นความรักยิ่งใหญ่  ไถ่ด้วยโลหิตอัศจรรย์
                D                 A                      G                 D 
3.  ข้าเป็นหนี้พระคุณพระเยซู  เพราะทรงพลีชีวิตเพื่อไถ่
                D                 A                      G                 D
ขอให้ความดีของพระองค์นี้  ตรึงดวงใจข้าจนวันตาย
               Bm                         G               D
พระองค์ทรงรักข้าเสมอไป  แต่ข้าเผลอมักลืมพระคุณ
                   A                         G     A            D
ตั้งแต่นี้ไปขอถวายตัว  กับพระองค์จนชีพวางวาย
                       D                 A                      G                 D  
        4.  พระบิดาพระบุตรพระวิญญาณ  เป็นประธานของศิษย์ทั้งหลาย
             D                 A                     G                 D 
       ถ้าพระองค์ไม่เสด็จมาช่วย  ข้าต้องม้วยอยู่ในอบาย
                 Bm                         G               D
       ขอเอ็นดูข้าขอเอ็นดูข้า  พระองค์เดียวมีฤทธิ์ช่วยได้
                   A                                 G     A            D
       ขอเมตตาข้าขอเมตตาข้า  พระองค์เดียวมีฤทธิ์ช่วยได้