ที่ไม้กางเขน

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:
Source: เพลงแห่งชีวิตคริสเตียน

C
1.เวลาศูนย์ไปเพราะถือตัวงมงาย
G                                    C
ไม่สนใจพระเยซูถูกตรึงตาย
C                                        G         C
ไม่รู้ว่าพระองค์ทรงมรณาที่ไม้กางเขน
F                                                C
*** เป็นพระคุณมากมายให้เราเปล่าเปล่า
G                                          C
ทรงยกโทษให้เราเหลือที่จะกล่าว
F                                C              G          C
จิตวิญญาณเราได้รับความเสรีที่ไม้กางเขน
2.เดี๋ยวนี้ทุกสิ่งเรายอมมอบถวาย
เทิดพระเยซูเป็นกษัตริย์ยิ่งใหญ่
จิตวิญญาณรอดแล้วจึงร้องบนเพลงแห่งไม้กางเขน

3.โอ้ความรักได้นำความรอดแก่ข้า
โอ้พระคุณที่ได้นำเอาลงมา
โดยฤทธิ์เดชพระเจ้าทรงเปิดหนทางคือไม้กางเขน