ที่กางเขน (ฉันคุกเข่าลง)

Key: E, Tempo: 70, Time Signature:
Source: Hillsong

Int: A E  B  A E B (x 2)
E/G#   A2        B  C#m7 E/G#  A2        B      E/G#   A2      B   C#m7        A2        B 
1. พระ องค์ ทรงรู้  จัก               ทุกสิ่งที่ฉันเป็น    แม้ฉันพลั้งพลาดไป              ฉันรู้ ทรงรักฉัน
E/G#   A2    B  C#m7    E/G#    A2   B  E/G# A2   B  C#m7  A2          B       A2            B 
   พระองค์โอบฉันไว้                ด้วยพระสิริ     ในทุกฤดู  กาล      ฉันรู้ ทรงรักฉัน พระองค์ทรงรักฉัน
           E                          C#m                             E/G#     A                                  B
        *** ที่กางเขนฉันคุกเข่าลง เพราะพระองค์ทรงตายเพื่อฉัน  หารักใดยิ่งใหญ่กว่านี้    
    E                              C#m                  E/G#     A                              B
        พระเยซูทรงฟื้นพระชนม์ พระสิริมอบแด่พระองค์   รักมั่นคงชั่วนิจนิรันดร์
Midtro: A E B  A E B
 E/G#   A2       B  C#m7   E/G#    A2      B        E/G#   A2        B   C#m7     A2             B 
2.   พระองค์ทรงนำ ฉัน              ทรงคุ้มครองภัย      ประคองด้วยพระหัตถ์          ฉันรู้ ทรงรักฉัน
*** x2
                              A2    B             C#m7            A          C#m7       B
Bridge:  ทรงยกบาปฉัน จัดเตรียมหนทาง     พระเยซู     ทรงตายเพื่อฉัน
                              A2    B             C#m7            A          C#m7       B
               ทรงยกบาปฉัน จัดเตรียมหนทาง    พระเยซู     ทรงตายเพื่อฉัน
E/G#   A2   B  C#m7   E/G#    A2      B  E/G#   A2   B  C#m7           A2      B          A2      B 
3.  เมื่อโลกสลายไป           ต่อตาของฉัน        ทรงยืนเคียงข้างฉัน   ฉันรู้ ทรงรักฉัน พระองค์ ทรงรักฉัน
*** x2
Outro: A E B   A E B