มีสหายเลิศคือพระเยซู

Key: E, Tempo: 0, Time Signature:
Source: เพลงแห่งชีวิตคริสเตียน

E                            A7        E                      B
มีสหายเลิศคือพระเยซู    ผู้ได้แบกบาปทุกข์ของเรา
E                           A7        E        B7             E
มีอะไรรบกวนให้โศกเศร้า    จงรีบเร่งนำมาเข้าเฝ้า
B7                          E            A                           B7
เหตุไฉนเราลืมพระเจ้าบ่อย   ใจเป็นทุกข์โดยไม่มีเหตุ
E                                    A                E      B7                  E
เพราะการไหว้วอนเราได้ท้อถอย   ไม่ได้ทูลผู้ทรงฤทธิ์เดช
           E                            A7        E                      B
          เราเป็นทุกข์เพราะถูกล่อลวงหรือ  เคยเดือดร้อนลำบากหรือเปล่า
          E                           A7        E        B7             E
          ไม่ควรย่อท้อหรือใจห่อเหี่ยว   แต่เร่งนำทุกสิ่งเข้าเฝ้า
          B7                          E            A                           B7
          เราจะหาสหายที่วางใจ  แก้ความทุกข์ลำบากเราได้
          E                                    A                E      B7                  E
          เพราะพระเยซูทราบความทุกข์นั้น   จงทูลทุกสิ่งต่อพระองค์
E                            A7        E                      B
เมื่อเหน็ดเหนื่อยเพราะแบกภาระหนัก   เหลือกำลังและเราหมดแรง
E                           A7        E        B7             E
ผู้ประเสริฐทรงช่วยศิษย์ที่รัก   ให้เราอ้อนวอนต่อพระองค์
B7                          E            A                           B7
ถ้าสหายดูหมิ่นเกลียดชังท่าน   จงเร่งนำทุกสิ่งเข้าเฝ้า
E                                    A                E      B7                  E
แล้วทรงยืนพระหัตถ์รับท่านไว้   ท่านจึงได้รับความบรรเทา