สิ่งที่มองไม่เห็น

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:
Source: Crossover

C                 Am
เหตุฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อ
               F                                     Gsus4
ถึงแม้ว่ากายภายนอกของเรากำลังทรุดโทรมไป
C                  Am          F                              Gsus4
แต่จิตใจภายในนั้น ก็ยังคงจำเริญขึ้นใหม่ทุกวัน
               F                  Em7
เพราะว่าการทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆของเรา
      F                  Em7
ซึ่งเรารับอยู่ประเดี๋ยวเดียวนั้น
     F                     Em7
จะทำให้เรามีศักดิ์ศรีถาวร
F                       Gsus4
มากหาที่เปรียบมิได้

               C                          Am                     F
เพราะว่าเราไม่ได้เห็นแก่สิ่งของที่เรามองเห็นอยู่
                Gsus4     G       C
แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็น
C                                  Am                          F
เพราะว่าสิ่งของซึ่งมองเห็นอยู่ นั้นเป็นของไม่ยั่งยืน
               G                               C         (C  Am  F  Gsus4)
แต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั้นก็ถาวรนิรันดร์
C                      Am  F         Gsus4
2 โครินทร์ บทที่ 4 ข้อ 16 ถึง 18 เลย