มาเถิดมาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:
Source: unknown

D
มาเถิดมาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า
                                        A7
มาเถิดมาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า
        D                                G
มาเถิดมาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า
          D        A                  D
มาเถิดมาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า
                 D
    องค์พระคริสต์ผู้สถิตในฟ้าสวรรค์
                                       A7
โปรดประทานชีวิตนิรันดร์แก่ข้า
             D                            G
องค์พระคริสต์ผู้พิชิตความมรณา
            D         A               D
โปรดให้ข้าขึ้นสวรรค์อันเปรมปรีดิ์

Other Rendition

VOC