พระเจ้าเป็นความรัก

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:
Source: unknown

D                               G
พระเจ้าเป็นความรัก   พระเจ้าเป็นความรัก
        D               A7            D
พระเจ้าเป็นความรัก   พระเจ้าเป็นความรัก
       G                               D   A7           C
พระเจ้าเป็นความรัก   พระเจ้าเป็นความรัก
      D                      G
เมื่อฉันจะนิทราในเวลาราตรี
     D                            A7
ฉันคิดถึงพระเจ้าพระบิดา
        D          D7            G
ฉันรู้แน่พระองค์ทรงรักฉันทุกเวลา
              D         A7                 D
เพราะว่าฉันเป็นบุตรของพระองค์