พระคริสต์ทรงเป็นขึ้นจากความตาย

Key: E, Tempo: 105, Time Signature: 4/4
Source: Colors Song 1

Intro: E  G#m  A  B
E               G#m     A             B           E          G#m     A      B 
พระคริสต์ทรงเป็นขึ้นจากความตาย  พระองค์ทรงพระชนม์อยู่วันนี้
E            A        E             A       E          B7
พระองค์ทรงชีวี  อยู่กับเราวันนี้   จงชื่นชมยินดี
      E             A                 E             B7               E    A   E    A
      *ฮาเลลูยา   ฮาเลลูยา   ฮาเลลูยา  ร้องฮาเลลูยา   ฮา  ฮา ฮา
      E            A               E                B7          E            A   E    A
      ฮาเลลูยา  ฮาเลลูยา   ฮาเลลูยา     ร้องฮาเลลูยา  (ฮา  ฮา ฮา)