ได้ยินเสียงของพระเจ้า I hear thy welcome voice

Key: D, Tempo: 75, Time Signature: 3/4
Source:

D            F#/C# Bm           Em       A7      D
1. ได้ยินเสียงของพระเจ้า   เรียกข้า  ให้มาเข้าเฝ้า
I hear Thy welcome voice That calls me, Lord, to Thee,
D               F#/C#      Bm               Em       A7      D          
พระองค์ชำระความบาปหมดเวร     ด้วยโล  หิตจากกางเขน
For cleansing in Thy precious blood  That flowed on Calvary.
           D     F#m   Bm       D       Bm      Em       A7
         * ขอพระองค์เมตตา    ข้ามาเฝ้าเดี๋ยวนี้
I am coming, Lord, Coming now to Thee!
           D      F#/C#      Bm               Em              A7            D          A
          ขอพระโลหิตจากกางเขน     ล้างบาป  ให้สิ้นกรรมเวร
Wash me, cleanse me in the blood  That flowed on Calvary.
         D                  F#/C# Bm           Em         A7         D
2.    แม้ข้าเหน็ดเหนื่อยเพราะบาป    พระองค์    ประทานเรี่ยวแรง
Though coming weak and vile, Thou dost my strength assure
          D               F#/C#      Bm               Em       A7      D
มาตรแม้นชั่วช้าเลวทรามปานใด    โปรดให้     สะอาดผ่องใส
Thou dost my vileness fully cleanse, Till spotless all, and pure.
          D            F#/C# Bm           Em       A7      D
         3.  พระองค์สัญญาแน่นอน    แก่ผู้    จงรักภักดี
’Tis Jesus who confirms The blessed work within,
          D               F#/C#      Bm               Em       A7      D
         มารร้ายไม่อาจจะมาย่ำยี    เพราะว่า     พระองค์คุ้มครอง 
By adding grace to welcomed grace, Where reigned the pow’r of sin.
            D  F#/C# Bm        Em       A7      D
4. ไชโยโลหิตประเสริฐ     ไชโย    ความรักล้ำเลิศ
All hail, atoning blood! All hail, redeeming grace!
     D               F#/C#      Bm               Em             A7      D
ไชโยความรอดขององค์พระคริสต์    เป็นฤทธิ์    และความสัจจา
All hail, the gift of Christ our Lord, Our Strength and Righteousness.

Other Rendition

VOC