ถึงเราจะเป็นคนบาปนักหนา

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:
Source: unknown

C           Am                                        Dm          G7
 ถึงเราจะเป็นคนบาปหนักหนา   พระเยซูทรงรักเรา
     C                     Am               F                 G7
ถึงเราทนทุกข์   และทรมาน   ชรา หรือว่ายังเยาว์
         C                    Am         F               G7
***  พระองค์ทรงคอยเราอยู่   ทรงดูด้วยรักมากมาย
C  Am  F  G7. (C)
 ฮู้ ฮู้ ฮู้ ฮู้.  ฮู้ ฮู้
   C                 Am       F                 G7
  ขอโปรดให้ กำลัง   ทำตามน้ำพระทัย
  C                               Am    F         G7 C G
  ขอโปรดให้ คอยอยู่   จนเราสิ้นลม หายใจ
          C                Am               Dm               G7
สองมือเราทำงานของพระองค์ และใจของเรามั่นคง
       C                 Am              F             G7
สองตาเราเห็นกางเขนโสภา เชื่อว่าเราไม่ล้มลง (*)
      C             Am                        Dm           G7
   จะหาผู้ใดให้เหมือนพระองค์   ในโลกนี้ คงไม่มี
     C             Am                       F           G7
  จะหาผู้ใดยอมวายพระชนม์  เพื่อคนอื่น ได้ชีวี  (*)

Other Rendition

VOC