สร้างชีวิต/วางชีวิต (Build my life)

Author: Brett Younker, Karl Marltin, Kirby Elizabeth Kaple
Key: E, Tempo: 70, Time Signature: 4/4
Source: Nexus

Int: E A
           E                             A                                       E                             A
          1. พระองค์ล้ำค่าเกินเพลงที่ข้าได้ร้องไป      พระองค์ล้ำค่าเกินคำสรรเสริญใดๆ 
   Worthy of every song we could ever sing   Worthy of all the praise we could ever bring
           E                             A                                 E                  A
          พระองค์ล้ำค่าเกินกว่าทุกๆ ลมหายใจ   อยู่เพื่อพระองค์ 
Worthy of every breath we could ever breathe  We live for You, oh, we live for You
E                             A                                             E                             A
2.  เยซู พระนาม พระองค์อยู่เหนือนามใดๆ       เยซู พระองค์ผู้เดียว พระผู้ช่วยยิ่งใหญ่ 
Jesus, the Name above every other name    Jesus, the only One who could ever save
E                             A                                                 E                             A
พระองค์ล้ำค่าเกินกว่าทุกๆ ลมหายใจ                        อยู่เพื่อพระองค์ (อยู่เพื่อพระองค์) 
Worthy of every breath we could ever breathe  We live for You, we live for You
                A                              F#m                           E            
           *บริสุทธิ์ ไม่มีใครเปรียบพระองค์   ไม่มีใครเทียบพระองค์ 
         Holy, there is no one like You  There is none beside You
                        C#m                    A                              F#m
            ทรงเปิดตาให้เห็นอัศจรรย์  สำแดงพระองค์เอง และเติมใจ 
           Open up my eyes in wonder  And show me who You are
                                       E                     C#m 
            ด้วยพระทัย โปรดนำไป  ข้าส่งต่อรักนี้ทุกหนแห่ง 
     And fill me with Your heart  And lead me in Your love to those around me
Instrumental:  A F#m E
                A                B                   C#m                       B9
Bridge: **จะวางชีวิต   เราบนรักพระ    องค์วางบนรากฐานอันมั่นคง 
            And I will build my life upon Your love  It is a firm foundation
                 A                 B                         C#m                       B9
                จะวางใจพระ   องค์แค่เพียงพระ    องค์และข้าจะขอไม่ไหวหวั่น
             And I will put my trust in You alone  And I will not be shaken