ถ่อมใจลง รับพระคำ

Key: D, Tempo: 90, Time Signature: 3/4
Source:

Intro:
           D           F#m              Bm             D               G                A7
ถ่อมใจลง  รับพระคำ   ดำรัสสอนสั่ง   และอ้อนวอน   ทูลขอ   ต่อพระบิดา   
          G                   A                  D               D                A                  D
โปรดเมตตา   อภัยบาป     ผิดของเรา   โปรดนำพา  เราพ้น    จากมารซาตาน
                D           F#m                      Bm                D               G            A7
      ช่วยชำระ  เปลี่ยนจิตใจ   ของเราเสียใหม่  ด้วยภายใน  ของเรานี้   มีมลทิน
             D            A                    D
      ขอโลหิต  พระเยซู    ทรงช่วยไถ่เรา