ถ่อมใจลง

Key: D, Tempo: 90, Time Signature: 3/4
Source:

Intro:
           D           F#m              Bm                D          G                A 
ถ่อมใจลง   รับพระคำ  ดำรัสสอนสั่ง    และอ้อนวอน   ทูลขอ    ต่อพระบิดา
          G                A7               D                 D           A                   D
โปรดเมตตา  อภัยบาป    ผิดของเรา    โปรดนำพา  เราพ้น   จากมารซาตาน
                 D             F#m                    Bm                  D                G            A
        ช่วยชำระ  เปลี่ยนจิตใจ   ของเราเสียใหม่   ด้วยภายใน    ของเรานี้   มีมลทิน
                D            A                   D
        ขอโลหิต  พระเยซู    ทรงช่วยไถ่เรา