ความดีของพระองค์ Goodness of God

Author: Jenn Johnson, Bethel Music
Key: A, Tempo: 70, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

Int: | A Bm7|  A  Bm7|
                 A                   D                  A    E/G#  F#m          D                E
1.ข้ารักพระองค์ โอพระเมต-ตาไม่มีส้ินสุด   ทุกคืนวัน   ข้าอยู่ใน พระหัตถ์พระองค์
                F#m         D       A  E/G# F#m            D                   E                  A
ตั้งแต่เวลาที่ข้าตื่น จนข้าล้มตัว  ลงนอน   จะขอร้องเพลง ถึงความดีของ  พระองค์
         D         E                      A (E/G# F#m) D            E                A            E
       * ชั่วชีวิตข้า พระองค์ทรงสัตย์ซื่อ               ชั่วชีวิตข้า พระองค์ทรงดี แสนดี 
        D         E                     A E/G# F#m              D                   E               A          
         ทุกลมหายใจท่ีข้ายังคงมีอยู่          จะขอร้องเพลง ถึงความดีของ  พระองค์
             A             D                  A      E/G#   F#m            D                E
2.พระสุรเสียง  ที่ข้ารัก นำข้าให้พ้นภัย   คืนไร้แสงไฟ  ไม่มีใคร อยู่ใกล้ดังพระองค์
                F#m   D       A     E/G# F#m              D              E             A
พระบิดาที่ข้ารู้จัก และทรงเป็นพระสหาย  (ให้)ข้าได้อยู่ ในความดีของ พระองค์
                  A/C#                   D                          E              A
       Bridge: **ความดีของพระองค์จะตาม-ติด จะทรงติดตามเราไป  
                 A/C#                   D                          E              A
                    ความดีของพระองค์จะตาม-ติด จะทรงติดตามเราไป   
                             A/C#                 D            E        F#m
                    ข้าจะวางชีวิต ขอถวายชีวี  ข้ายอมมอบให้ทุกสิ่ง  
                 A/C#                   D                          E              A  
                    ความดีของพระองค์จะตาม-ติด จะทรงติดตามเราไป