ทดสอบ

Key: U, Tempo: 0, Time Signature:
Source:

ทดสอบ

C     D
กขคงจฉช

C     D
ก่ข่ค่ง่จ่ฉ่ช่
C     D
กัขัคังัจัฉัชั

C     D
กี้ขี้คี้งี้จี้ฉี้ชี้

C       D   C   E        G/B
อยากให้ชีวิตนี้ เป็นของพระองค์เท่านั้น