ความรักวิเศษเหนือสิ่งอื่นใด

Key: G#, Tempo: 0, Time Signature:
Source:

Ab                      Eb       Ab           Db                 Eb     Ab
ความรักวิเศษเหนือรักอื่นใด          พรสวรรค์ไหลล้นลงมา
Ab                   Eb           Fm            Db                   Eb      Ab
เชิญประทับ     ในดวงใจของข้าฯ     คุ้มครองด้วยพระกรุณา
Fm                      C      F      Ab                             Eb
โอ พระเยซู ผู้ทรงเมตตา     บริสุทธิ์  และทรงพระคุณ
Ab                            Eb        Fm    Db               Eb         Ab
ขอประทานความรอดมาค้ำจุน       หนุนใจบรรดาผู้รอคอย


Verse 2
Ab                          Eb       Ab       Db                 Eb     Ab
ฤทธิ์พระเจ้าสามารถช่วยเราได้      ทรงนำเราจนทุกวันนี้
Ab                   Eb           Fm            Db                   Eb      Ab
ข้าฯหวังว่าจะทรงนำต่อไป              ให้ถึงเมืองเกษมเปรมปรีดิ์
Fm                              C      F        Ab                             Eb
เมื่อข้าฯหลงทางห่างพระองค์ไป    พระองค์นั้นสืบเสาะตามหา
Ab                            Eb        Fm    Db               Eb         Ab
ทรงช่วยพ้นความทุกข์ร้ายนานา     ด้วยพระโลหิตทรงไถ่ข้าฯ
Verse 3
Ab                             Eb       Ab     Db                 Eb     Ab
ความรักของพระองค์มากนักหนา    ยิ่งนานยิ่งเพิ่มทุกเวลา
Ab                      Eb           Fm       Db                   Eb      Ab
ขอให้พระเมตตาพระคริสต์เจ้า       ได้ผูกมัดใจข้าฯให้มั่น
Fm                               C      F     Ab                             Eb
ขอพระองค์อย่าให้ข้าฯกลับหัน    แต่ไว้ใจพระองค์สืบไป
Ab          Eb        Fm    Db               Eb         Ab
บัดนี้ขอถวายใจบูชา    ขอประทับตราตรึงดวงใจ.