นี่คือพระคุณประเสริฐ This is Amazing Grace

Key: G, Tempo: 105, Time Signature:
Source:

Int: G C G C
G                                                               C
1: ผู้ใดลบล้างบาป อำนาจแห่งความมืด   ผู้มีรักยิ่งใหญ่ มั่นคงเหนือเกินใคร 
Who breaks the power of sin and darkness?  Whose love is mighty and so much stronger?
Em                  D                     C   C   G
คือองค์พระสิริ ราชาเหนือปวงราชา   ผู้ใดสะเทือนโลก ด้วยฤทธิ์สายฟ้าฟาด 
The King of glory, the King above all kings Who shakes the whole earth with holy thunder?
  C                                                       Em                  D                     C
ทำเราลืมหายใจ ตะลึงฤทธิ์อำนาจ   คือองค์พระสิริ ราชาเหนือปวงราชา 
And leaves us breathless in awe and wonder?  The King of glory, the King above all kings
                                 G                          C                                   Em                                       D
     *นี่คือพระคุณประเสริฐ   นี่คือรักแท้นิรันดร์   พระองค์รับโทษแทนฉัน   ด้วยทรงแบกรับกางเขน 
This is amazing grace This is unfailing love That You would take my place That You would bear my cross
                                 G                                   C            Em                            D                      G
      พระองค์ยอมสิ้นพระชนม์   เพื่อทำให้ฉันเป็นไท   โอ สรรเสริญพระเยซู   ทรงทำทุกสิ่งเพื่อฉัน 
You laid down Your life That I would be set free Oh, Jesus, I sing for All that You've done for me
G C G C
  G                                                               C
2: ผู้ใดนำสันติ ท่ามกลางความวุ่นวาย   กำพร้าได้เป็นบุตร ทรงรับทั้งหญิงชาย 
Who brings our chaos back into order? Who makes the orphans a son and daughter?
Em                  D                              G
คือองค์พระสิริ ราชาเหนือปวงราชา   ผู้ใดครองชนชาติ ด้วยความจริงเที่ยงธรรม 
The King of glory, the King of glory Who rules the nations with truth and justice
  C                                                       Em                  D                     C
พระสิริฉายกล้า เหมือนดังแสงตะวัน   คือองค์พระสิริ ราชาเหนือปวงราชา 
Shines like the sun in all of its brilliance  The King of glory, the King above all kings
             G                                                 C
       B: สรรเสริญองค์ผู้ยอมพลี พระชนม์   สรรเสริญองค์ราชาผู้ชนะความตาย 
Worthy is the Lamb who was slain Worthy is the King who conquered the grave
           Em                                           C
       สรรเสริญองค์ผู้ยอมพลี พระชนม์   สรรเสริญองค์ราชาผู้ชนะความตาย 
Worthy is the Lamb who was slain Worthy is the King who conquered the grave
            G                                            C
       สรรเสริญองค์ผู้ยอมพลี พระชนม์   สรรเสริญองค์ราชาผู้ชนะความตาย 
Worthy is the Lamb who was slain Worthy is the King who conquered the grave
          Em                                                    C
       สรรเสริญองค์ผู้ยอมพลี พระชนม์   สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ
Worthy is the Lamb who was slain Worthy, worthy, worthy