พระคุณพระเจ้า-hymn

Key: E, Tempo: 0, Time Signature:
Source: VOC

E                     E7         A        E                                B7
1. พระคุณพระเจ้า นั้นแสนชื่นใจ  ช่วยได้คนชั่วอย่างฉัน
    Amazing grace how sweet the sound   That saved a wretch like me
        E       E7           A          E                      B7         E
ครั้งนั้นฉันหลง พระองค์ตามหา  ตาบอด แต่ฉันเห็นแล้ว
I once was lost, but now I'm found     Was blind but now I see

E                    E7          A             E                                   B7
2. บ่วงมารวางไว้ ทุกข์ภัยหลายอย่าง  ตามทางฉันพ้นมาแล้ว
Through many dangers, toils, and snares   I have already come
        E           E7        A              E                         B7         E
แต่เพราะพระคุณ ฉันจึงคลาดแคล้ว   พระองค์ นำฉัน กลับบ้าน  
This grace that brought me safe thus far   And grace will lead me home

E                      E7      A       E                                     B7
3. พระคุณสอนให้ ใจฉันยำเกรง   เร่งให้ความกลัวต้องหนี
'Twas grace that taught my heart to fear    And grace my fears relieved
       E           E7        A           E                   B7     E
พระคุณอันเลิศ ประเสริฐยิ่งใหญ่   ไม่มี หมู่มารได้ชัย
How precious did that grace appear   The hour I first believed

E                      E7       A    E                                  B7
4. พระเจ้าประทาน แต่สิ่งที่ดี   พระธรรมให้มีความหวัง
The Lord has promised good to me,  His Word my hope secures;
  E                 E7          A       E                 B7   E
พระองค์คุ้มครอง ป้องกันทุกที   เมื่อมี สิ่งชั่วบีฑา
He will my Shield and Portion be,   As long as life endures.

E                  E7        A         E                                 B7
5. เมื่อเราได้ไป อยู่เมืองสวรรค์  ช้านานนับหลายพันปี
When we’ve been there ten thousand years,  Bright shining as the sun,
   E     E7         A              E                       B7        E
ยังมีเวลา ร้องเพลงสรรเสริญ   เท่ากัน กับเมื่อ เริ่มต้น
We’ve no less days to sing God’s praise  Than when we’d first begun.