พระคุณพระเจ้า

Key: E, Tempo: 0, Time Signature:
Source: VOC

           E         E7         A          E                                B7
1. พระคุณพระเจ้า นั้นแสนชื่นใจ  ช่วยได้คนชั่วอย่างฉัน
    Amazing grace how sweet the sound   That saved a wretch like me
        E       E7           A          E                      B7         E
ครั้งนั้นฉันหลง พระองค์ตามหา  ตาบอด แต่ฉันเห็นแล้ว
I once was lost, but now I'm found     Was blind but now I see

2. บ่วงมารวางไว้ ทุกข์ภัยหลายอย่าง  ตามทางฉันพ้นมาแล้ว
Through many dangers, toils, and snares   I have already come
แต่เพราะพระคุณ ฉันจึงคลาดแคล้ว   พระองค์ นำฉัน กลับบ้าน
This grace that brought me safe thus far   And grace will lead me home

3. พระคุณสอนให้ ใจฉันยำเกรง   เร่งให้ความกลัวต้องหนี
'Twas grace that taught my heart to fear    And grace my fears relieved
พระคุณอันเลิศ ประเสริฐยิ่งใหญ่   ไม่มี หมู่มารได้ชัย
How precious did that grace appear   The hour I first believed

4. พระเจ้าประทาน แต่สิ่งที่ดี   พระธรรมให้มีความหวัง
The Lord has promised good to me,  His Word my hope secures;
พระองค์คุ้มครอง ป้องกันทุกที   เมื่อมี สิ่งชั่วบีฑ
He will my Shield and Portion be,   As long as life endures.

5. เมื่อเราได้ไป อยู่เมืองสวรรค์  ช้านานนับหลายพันปี
When we’ve been there ten thousand years,  Bright shining as the sun,
ยังมีเวลา ร้องเพลงสรรเสริญ   เท่ากัน กับเมื่อ เริ่มต้น
We’ve no less days to sing God’s praise  Than when we’d first begun.