ให้ข้าหายดี

Key: U, Tempo: 0, Time Signature:
Source:

Intro : C G/B C Em7 Dsus D x 2
         C                Dsus                  Gsus G                   C              Dsus                  Gsus G 
1. ข้าแสวงหา ต้องการพระองค์ เหนือผู้ใด        โปรดทรงรักษา ข้าเชื่อพระองค์ จะเยียวยา
 C                       D                   G/B           C              Am7                         Dsus     D 
ข้าจึงเข้ามา โดยพระสัญญา เข้าใกล้พระองค์   ขอปกคลุมตัวข้าไว้ และทรงสัมผัส  
                   C            Dsus                  Gsus G          C             Dsus              Gsus G 
      2.และโดยพระนาม เมื่อข้าร้องเรียก พระเยซู   ผู้ทรงรักษา ทุกโรคภัย ทรงฤทธา
           C                       D                    G/B        C             Am7                   Dsus     D 
     พระหัตถ์พระองค์ ทรงยื่นออกมา ให้ข้ามองเห็น   ทุกสิ่งที่สำเร็จแล้วบนกางเขน
                                         C                                         G/B 
         Cho:*รอยแผลพระองค์ นำการเยียวยา  โลหิตพระองค์ ทรงมอบชีวา
              C                         Em7            Dsus D       (G/B)   C 
            พระคำพระองค์ ทรงทำให้ข้า ได้มีเสรี   กางเขนพระองค์ นำข้าเข้าไป
                          G         D/F#     Em7              Am7               D                 G 
           ในที่ประทับแห่งฤทธา พระสิริ   และทรงสัมผัส ให้ข้าได้หายดีโดยพระองค์
            C                    Dsus                Gsus G         C            Dsus                Gsus G 
3. และโดยพระนาม เมื่อข้าร้องเรียก พระเยซู      ผู้ทรงรักษา ทุกหัวใจ ทุกวิญญาณ
 C                       D                   G/B           C                 Am7                       Dsus     D 
พระหัตถ์พระองค์ ทรงยื่นออกมา และสัมผัสข้า   ทรงปลดปล่อยข้าจากแผลที่ข้ามี (*,*)
Interlude: C G/B C Em7 Dsus D (x4)
                    C                                 D                               C                                              Em7              D 
      Bridge: **เมื่อข้ามองดูพระองค์  จิตใจข้ามีความหวัง    วิญญาณข้าได้เติมเต็ม ความเชื่อล้นจากหัวใจ
               C                                  D                                        C                               Em7             D 
                   เมื่อข้าสัมผัสพระองค์  ทุกสิ่งต้องเปลี่ยนแปลงไป   ข้าจึงชูมือขึ้นสูง และรับเอาทุกสิ่ง(ไว้) x 2, *,* 
                                  Am7                   D                 G
Last Line:    และทรงสัมผัส ให้ข้าได้หายดีโดยพระองค์ 
            (Em7)           Am7                           D                 G 
                 โปรดทรงสัมผัส  ด้วยปีกแห่งการรักษาของพระองค์
Outtro: C G/B C Em7 Dsus D (G)