วันยินดี

Key: C, Tempo: 120, Time Signature: 4/4
Source:

Intro: C F Am G
C                              F                                            Am
วันสำคัญที่โลกจารึกไว้    ความตายต้องพ่ายแพ้พระเยซู
                                    F     (G)
ฟื้นขึ้นแล้ว ทรงชนะความตาย
C                              F                                                  Am
ไม้กางเขน อุโมงค์ว่างลง   ทรงประทานชีวิตนิรันดร์สรรเสริญ
                                           F                G
พระเยซู  พระองค์  เป็นขึ้นแล้ว เป็นขึ้นแล้ว
          C                   F              Am              G
         ** โอ...วันยินดี วันเปรมปรีดิ์   พระองค์ชำระบาปข้า (เรา)
          C              F                  Am                 G
         โอ... วันยินดี วันเปรมปรีดิ์  ทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของข้า
         C    F     Am    G                            C    F     Am    G 
                    (ข้าเปลี่ยนไปตราบชั่วรันดร์) 
C                           F                                       
ข้าได้ยืนอยู่ตรงที่นั้น ข้าได้เห็นพระพักตร์ พระองค์
         Am                                  F   (G)
พระเยซู ทรงเป็น พระผู้ช่วยของข้า
C                         F                                       Am
ข้ามีสัน ติสุขยินดี   ทรงรักษาใจที่ชอกช้ำแสนยินดี
                                   F                 G
พระเยซู พระองค์   เป็นขึ้นแล้ว เป็นขึ้นแล้ว
                   Am                     Em                         F              C
     Bridge: โอ...วันแห่งความมีชัย   ทางแห่งพระสิริ พระองค์ไถ่ข้าแล้ว
                   Am            Em                     F                   C   (G)
                  โห่ร้อง...วันแห่งความยินดี   องค์พระเยซู... เป็นขึ้นแล้ว


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church Main Sunday Service 04-Apr-2021