พระเยซู พระองค์บริสุทธิ์

Key: A, Tempo: 0, Time Signature:
Source: VOC

พระเยซู พระองค์บริสุทธิ์

           A                   C#m                  D                 E                A  
1พระเยซู พระองค์บริสุทธิ์เป็นพระเจ้าสูงสุดเราขอก้มกราบบูชา

          A              C#m                 D                E                 A
พระเยซู พระองค์ผู้โสภา เราขอน้อมวันทา นมัสการพระองค์

         D   E    F#m               D                E                        A
 **เราขอ ชู   มือสรรเสริญ นมัสการ ด้วยวิญญาณและความจริง

                         Dmaj7           C#m7                D                   E
 เพราะพระองค์เป็นทุกสิ่ง เราขอพึ่งพิง  มอบชีวิตรับใช้พระองค์

                            A
( ** ) ตามน้ำพระทัย
              A               C#m7                        D                     E
2.พระเยซู พระองค์พลีพระชนม์ ทรงช่วยเราทุกคนรอดพ้นจาก
           A
สิ่งเลวร้าย
           A         C#m7                         D                  E
พระเยซู มีพระคุณมากมาย เราน้อมใจและกายถวายองค์พระ
   A
เยซู ( ** )