ซ่อนข้าไว้

Key: C, Tempo: 60, Time Signature: 4/4
Source:

C  C  G/B  Am    F          D/F#   G       C   Em Am       Fmaj7   Dm7       G  
1)  ซ่อนข้าไว้       ภายใต้ปีกพระองค์     ปกคลุมข้า    ในพระหัตถ์อันยิ่งใหญ่
         C/E                  F      G        C       C/E            F     G       Am 
         **เมื่อพายุพัดมาและฟ้าคำราม  ข้าจะบินขึ้นไปอยู่กับพระองค์
         C/E                F/A             G/B  C   C/E          F            G            Fmaj9  G
         เพราะทรงเป็นราชาเหนือสิ่งใดใด   ข้ายืนอยู่ได้เพราะทรงเป็นพระเจ้า
             C  G/B  Am      F  D/F# G           C C/E  Am      F     Dm7             G  
2)  วิญญาณพักสงบ      ในพระเยซู     โดยฤทธิ์อำนาจ      ข้ายอมและไว้วางใจ


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church Main Sunday Service 18-Apr-2021