ความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลัง

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:
Source: VOC

C                                 G7
ความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลังของเรา
                                             C
ความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลังของเรา
                                            F
ความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลังของเรา
          C                 G7          C
ความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลังของเรา
         C                              G7
    ฮะ ฮะ ฮะ ฮะ ฮะ ฮะ  ฮาเลลูยา
         G7                            C
    ฮะ ฮะ ฮะ ฮะ ฮะ ฮะ  ฮาเลลูยา
          C                             F
    ฮะ ฮะ ฮะ ฮะ ฮะ ฮะ  ฮาเลลูยา
              C                 G7          C
    ความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลังของเรา