ไม่มีสิ่งใดเกินพระเยซู

Key: F, Tempo: 0, Time Signature:
Source: VOC

F                                              Bb                             F
ไม่ มีสิ่งใดเกินพระเย ซู           ไม่ มีสิ่งใดเกินพระเย ซู
F                                                       C7                F
ไม่ มีสิ่งใดเกินพระเย ซู            พระองค์ทำได้ทุกสิ่ง
F                                             Bb                             F
ร้อง  สรรเสริญว่าฮาเลลู  ยา    ร้อง สรรเสริญว่าฮาเลลู  ยา
F                                                       C7                F
ร้อง  สรรเสริญว่าฮาเลลู  ยา    พระองค์ทำได้ทุกสิ่ง
                   F                                 F
       1. พระองค์ฟื้นพระชนม์   พระองค์ทรงไถ่บาป
           F                                 F                                Gm                  C7
   พระองค์ทรงนำทาง   พระองค์ทรงปกป้อง   เพียงแต่ท่านเชื่อวางใจ
          Bb                                                     Gm                         C7
   พระองค์ใช้เหตุการณ์ให้ท่านวางใจ   วางใจเพียงพอแล้ว พอแล้วพอแล้ว
          F                      Dm                           Gm      C7       F
   เปิดทางให้ท่านเดินตามพระองค์ไป   ทุกสิ่งย่อมเป็นไปได้