ไม่มีสิ่งใดเกินพระเยซู

Key: F, Tempo: 0, Time Signature:
Source: VOC

F                                               B                           F
ไม่ มีสิ่งใดเกินพระเย ซู           ไม่ มีสิ่งใดเกินพระเย ซู
F                                                       C7                F
ไม่ มีสิ่งใดเกินพระเย ซู            พระองค์ทำได้ทุกสิ่ง
F                                             Bb                             F
ร้อง  สรรเสริญว่าฮาเลลู  ยา    ร้อง สรรเสริญว่าฮาเลลู  ยา
F                                                       C7                F
ร้อง  สรรเสริญว่าฮาเลลู  ยา    พระองค์ทำได้ทุกสิ่ง