พระเยซู พระผู้ช่วย My Jesus My Savior

Key: A, Tempo: 80, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

A           E              F#m    E                D
พระเยซู พระผู้ช่วย   ไม่มีผู้ใดเปรียบพระองค์
My Jesus, my Savior Lord there is none like you
D            A  D                     A          F#m                     G    D   E
ในทุกๆ วัน ฉันอยากสรรเสริญ  ความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์เจ้า
All of my days, I want to praise The wonders of your mighty love
A                  E        F#m            E               D
พระทรงเป็น ที่กำบัง   ป้อมปราการและกำลังใจ
My comfort, my shelter Tower of refuge and strength
D            A    D        A     F#m           G   D   E
เชิญทุกชีวิตและทุกๆสิ่ง   พากันสรรเสริญพระเจ้า
Let every breath, all that I am Never cease to worship You
            A                 F#m        D                E       
       * สรรเสริญพระเจ้าทั่วโลการ่วมร้องเพลง
       Shout to the Lord, all the earth let us sing
           A               F#m         D        E
       พลังและฤทธิ์เดชสรรเสริญกษัตรา
      Power and majesty, praise to the King
       F#m                         D                             E        D     E
       ภูเขากราบลงและทะเลคึกคะนอง  ส่งเสียงร้อง...สรรเสริญ
       Mountains bow down and the seas will roar...At the sound of Your name
       A              F#m     D              E       A         F#m         D        E
       ฉันร้องชื่นชม ยินดีใน ฝีพระหัตถ์ และฉันจะรักพระองค์ตลอดชีพวางวาย
      I sing for joy at the work of your hands Forever I'll love you, forever I'll stand
       F#m                     D                E         A
      ไม่มีสิ่งใดจะเปรียบปานสัญญากับพระองค์
      Nothing compares to the promise I have In YOU

Other Rendition

VOC


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church Main Sunday Service 07-Mar-2021
Sila Church Main Sunday Service 25-Apr-2021