พระเจ้า ข้าต้องการพระองค์ (Lord I need You)

Author: Matt Maher
Key: G, Tempo: 70, Time Signature: 4/4
Source: Eddie Thara (แปล)

Int: G C G
              G         C        G             Em7  D         Cadd9
1. ข้าเข้ามา (ข้า)ขอจำนน       ข้าได้พัก    เมื่อคุกเข่าลง
Lord I come, I confess.  Bowing here, I find my rest
           G         C        G                     G/D  D                 C             C
ขาดพระองค์ ข้าพังทลาย      พระองค์เป็น    ทางของดวงใจ
Without You, I fall apart.  You're the one that guides my heart
                           G         C          G  D/F#        Em       C           G         D
      C:   *โอ  ข้าต้องการ  ต้องการพระองค์        ทุกชั่วยามต้องการพระองค์
             Lord, I need You, oh, I need You.  Every hour, I need You
                   G/B   C         G/D      C               G/D                 D            G         (C)
   (องค์)ปราการมั่นคง องค์สัตย์ซื่อตรง           พระเจ้า ข้าต้องการพระองค์
             My one defense, my righteousness.  Oh God, how I need You
                        G        C           G                     Em7    D       Cadd9
2. บาปหนักแค่ไหน ไม่เกินพระคุณ        ข้ารับพระคุณ เมื่อรับพระองค์
Where sin runs deep, Your grace is more.  Where grace is found is where You are
         G         C    G                   G/D  D   C      C 
ในพระองค์ ข้ามีเสรี           พระเยซูผู้ไร้ราคี
Where You are, Lord, I am free.  Holiness is Christ in me
                      C        G/B     D       Em         C               G/B      C
B:    **โปรดให้เสียงเพลงข้าถึงพระองค์     เมื่อการทดลองใกล้เข้ามา
            So teach my song to rise to You.  When temptation comes my way
                      C      G/B        D       Em            C              D                     G        C
           เมื่อเกินจะ ทนข้า ล้มบนพระองค์                 องค์เยซูความหวังของข้า
           And when I cannot stand, I'll fall on You.  Jesus, You're my hope and stay