พระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้ว

Key: A, Tempo: 90, Time Signature: 4/4
Source:

A              A               D        A      E          D A  D             A           F#m   B  E7
(90 bpm) 1. บรรทมอยู่ในอุโมงค์  พระเยซูของข้า คอยอยู่จนถึงเวลา  เสด็จออกมา
                         A                                                D                      A
(125 bpm)     *พระเยซูทรงคืนจากตาย ชัยชนะซาตานซึ่งคอยทำลาย
                                       E                         F#m       A
                        ทรงเป็นผู้มีฤทธิ์เหนืออาณาจักรมารร้าย
                                           D          B          E7
                        ทรงครอบครองอยู่กับผู้บริสุทธิ์ทั้งหลาย
                                   A                D           A         E         A   (F G A)
(slow down)  **เป็นขึ้นแล้ว เป็นขึ้นแล้ว พระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้ว
     A         D           A    E          D A        D            A             F#m   B  E7
2.ตีตราอุโมงค์ป่วยการ  พระเยซูของข้า  ยามเฝ้าไม่ได้ประโยชน์  พระเยซูเจ้า

    A              D           A     E          D A     D              A             F#m   B  E7
3.ความตายไม่อาจทำลาย  พระเยซูของข้า   พระองค์พิชิตความตาย  พระเยซูเจ้า

Other Rendition

VOC


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church Main Sunday Service 04-Apr-2021