ขอให้แผ่นดินพระองค์มาตั้งอยู่

Key: Am, Tempo: 0, Time Signature:
Source: VOC

    Am                          Am/G                            Am/F                Am/E
1. ข้าแต่พระบิดา  ของข้าพระองค์ทั้งหลาย  ผู้ทรงสถิตอยู่  ในสวรรค์   
    Am                       Am/G                             Am/F                 Am/E
   ข้าแต่พระบิดา   ขอให้พระนามพระองค์  เป็นที่เคารพและ  สักการะ            
            Dm7                G           C           Am         Dm7
***ในสวรรค์เป็นอย่างไง  ก็ให้เป็นไปในโลก  และขอพระทรง
                                 C    E7     Dm7           G            C         
      โปรดประทานอาหาร      ขอทรงยกบาปผิด   ของข้าพระองค์
             Am              Dm7                 E7            Am
      ทั้งหลาย  เหมือนข้าพระองค์ยกโทษ     ต่อผู้อื่น
    Am                         Am/G                            Am/F              Am/E
2. ข้าแต่พระบิดา  ของข้าพระองค์ทั้งหลาย  ผู้ทรงสถิตอยู่ในสวรรค์  
    Am                                    Am/G  
    ขอให้แผ่นดินพระองค์  ทรงมาตั้งอยู่บนโลก
          Am/F                            Am/E
    และขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัย  (***)
    Am                        Am/G                              Am/F
3. ข้าแต่พระบิดา ของข้าพระองค์ทั้งหลาย  ขออย่าทรงนำข้าเข้า
                       Am/E       Am                       Am/G
    ไปในการทดลอง        ข้าแต่พระบิดา    ของข้าพระองค์ทั้งหลาย
        Am/F                                                Am/E
    ขอให้พวกข้าพระองค์  พ้นจากความชั่วร้าย (***)
                           F                                C              F                F/G
Bridge:   เหตุว่าราชอำนาจ  และฤทธิ์เดช  พระสิริและพระเกียรติ
                                    E
               เป็นของพระองค์ (ซ้ำ)
           F               C            F                F/G                          E
ฮาเลลูยา  ฮาเลลูยา  พระสิริและพระเกียรติ  เป็นของพระองค์
                           Am
(ฮา...  เล...  ลู.....ยา)