ไม่ใช่ฤทธิ์ ไม่ใช่แรง

Key: D, Tempo: 115, Time Signature: 4/4
Source:

D                              D                       A7                     D  
ไม่ใช่ฤทธิ์   ไม่ใช่แรง       แต่แข็งแกร่งด้วยพระวิญญาณ (2)
         G                              D  
     * ถึงภูเขา  ก็เลื่อนลอยไป
             A7                      D D7
     ถึงภูเขา    ก็เลื่อนลอยไป
          G                              D  
     ถึงภูเขา       ก็เลื่อนลอยไป 
                 A7                      D 
     โดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณ