ผู้เตรียมทาง (Way Maker)

Key: E, Tempo: 0, Time Signature: 4/4
Source:

Intro: F C G Am7
                F                                   C                   G             Am7
1. ทรงประทับ เคลื่อนไหวท่ามกลางเรา   ข้านมัสการ ข้านมัสการ
You are here, moving in our midst    I worship You, I worship You
             F                      C                   G             Am7
ทรงประทับ ทรงทำการที่นี่       ข้านมัสการ ข้านมัสการ
You are here, working in this place   I worship You, I worship You
                        F                                           C                
         *พระองค์ ทรงทำทาง ทำการอัศจรรย์  รักษาพระสัญญา
         You are Way Maker, Miracle Worker  Promise Keeper 
                                          G                              Am7      
         ส่องสว่างในความมืด นั่นคือ องค์พระเจ้าของข้า
         Light in the darkness, my God that is who You are
                  F                      C                     G             Am7
2. ทรงประทับ สัมผัสทุกดวงใจ      ข้านมัสการ ข้านมัสการ
You are here, touching every heart   I worship You, I worship You
             F                      C                   G             Am7
ทรงประทับ รักษาทุกดวงใจ     ข้านมัสการ ข้านมัสการ
You are here, healing every heart  I worship You, I worship You
                        F                          C                   G             Am7
      3. ทรงประทับ เปลี่ยนแปลงทุกชีวี     ข้านมัสการ ข้านมัสการ
      You are here, turning lives around  I worship You, I worship You
                          F                      C                   G             Am7
       ทรงประทับ เยียวยาทุกดวงใจ     ข้านมัสการ ข้านมัสการ
        You are here, mending every heart I worship You, I worship You, oh
              F
Bridge1:แม้ ว่าข้ามอง ไม่เห็น พระองค์ทรงทำการ
            Even when I don't see it, You're working
              C
            แม้ ว่าข้าไม่ สัมผัส พระองค์ทรงทำการ
            Even when I don't feel it, You're working
             G
           ไม่เคยหยุดยั้ง ไม่เคยหยุดยั้ง สิ้นสุด
            You never stop, You never stop working
             Am7
           พระองค์ยังทรง พระองค์ยังทรง พระชนม์
           You never stop, You never stop working
                                   F                                C
Bridge2:คือพระเจ้าของข้า คือพระเจ้าของข้า
               That is who You are  That is who You are
                                   G                             Am7
               คือพระเจ้าของข้า   คือพระเจ้าของข้า
               That is who You are  That is who You are