ทรงสัญญาให้พรแก่ข้า (Blessed Assurance)

Key: A, Tempo: 0, Time Signature: 6/8
Source:

INT: A  D A  E  
                              A D          A  E              F#m              B7              E
1: พระคริสต์เป็นผู้ไถ่   มิได้สงสัย    เป็นสันติสุขซึ่ง  พระองค์ทรงเตรียมไว้ 
                      A    D            A   E                    Bm      E7                   A
ทรงให้ข้าเป็นบุตร   พระองค์ผู้ไถ่  ฟอกโดยพระโลหิต    ประเสริฐยิ่งใหญ่ 
   E7/B              A           D                A  E                    F#m  B7           E
       **ทุกวันข้าสรรเสริญ ร้องเพลงถวาย  สรรเสริญพระเยซู  พระมหาไถ่ 
                           A         D                  A   E                    Bm  E7           A (D A E)
            ทุกวันข้าสรรเสริญ  ร้องเพลงถวาย   สรรเสริญพระเยซู พระมหาไถ่ 
                          A D            A  E              F#m              B7              E
2: พระองค์ทรงสัญญา ให้พรแก่ข้า   ให้ความสุขสำราญ ทุกวันทุกเวลา 
                            A    D              A   E                 Bm   E7                A
ประทานความรอดและ   ได้ทรงไถ่ไว้    ชำระดวงใจให้    สะอาดผ่องใส 
                                 A D                  A  E              F#m             B7              E
     3: เมื่อตามพระองค์ข้า อยู่เย็นเป็นสุข   พระองค์สถิตภาย   ในใจจึงพ้นทุกข์ 
                         A    D          A   E                   Bm       E7            A
     ข้าเฝ้าและคอยอยู่ ผู้ไถ่จะมา   คอยด้วยความรักจน      ถึงวันเวลา