เป็นที่พอพระทัย

Author: W501
Key: C, Tempo: 0, Time Signature:
Source: VOC

       C/E                                            Fadd9
1ข้ากลับมายืนต่อหน้าพระพักตร์พระองค์
      C/F                               Bb6          Bbadd9
ในความกังวลและสับสนเมื่อหัวใจหวั่นไหว
                Em7           A7                Dm7
โปรดทรงสอน       สิ่งไหนที่มีความหมาย
    Fm6           Em7 G/A   A7           Dm7  F/G  
สิ่งที่ข้าควรใส่ใจ                ข้าจะเรียนรู้เชื่อ ฟัง

Chorus***
           C  Em7              F         F/G                         
เพื่อให้ข้าเป็นที่พอพระทัยพระองค์   
          C  Em7                Dm7  F/G
ให้มั่นคงและไม่เดินหลงไป
          F                  Fm6                  Em7            G/A  A7
จะสุขสมหรือพบวันลำบาก      ให้ข้ายอมจำนนสุดหัว    ใจ
Dm7     F/G                 C
ทำในสิ่งที่พระองค์ทรงนำ
           C/E                                      Fadd9
2โปรดนำให้ข้าได้ยินเสียงของพระองค์
        C/E                                     Bb6        Bbadd9
ท่ามกลางถ้อยคำที่สับสน   อย่าให้ใจหวั่นไหว
                Em7         A7                 Dm7
โปรดทรงสอน    สิ่งไหนที่มีความหมาย
    Fm6           Em7  G/A  A7             Dm7  F/G
สิ่งที่ข้าควรใส่ใจ                ข้าจะเรียนรู้เชื่อ  ฟัง  (***)
            Dm7    F/G                  C
(Tag )  ทำสิ่งที่พระองค์พอพระทัย