ขอพักพิงในพระองค์

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:
Source: VOC

      D                Bm
จิตใจของข้า    สงบคอยท่า
        G                   A
ต่อพระเจ้าเพียงผู้เดียว
           D                   Bm
ความหวังของข้า   มาจากพระองค์
        G       A       D
ทรงเป็นทุกสิ่งในข้า
               G                                F#m
****พระองค์เป็นศิลา  เป็นความรอดของข้า
       Em             A        D
เป็นป้อมปราการที่เข็มแข็ง
        G                         F#7             Bm
ทรงเป็นพระผู้ช่วย       ข้าจะไม่หวั่นไหว
          Em                            A
เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า
      G           A          D
ข้าขอพักพิงในพระองค์