โปรดนำไปถึงกางเขน

Key: D, Tempo: 100, Time Signature: 4/4
Source:

D                    Bm    G       D          Bm   Em   A
1. พระคริสต์เป็นเจ้าชีวิตของข้า ทรงเป็นสง่าราศี
D             Bm        G          D          Bm7     A          D
อย่าให้ข้าลืมเรื่องมงกุฏหนาม โปรดนำไปถึงกางเขน
                  Em            A         D     Em        A            D  D7
              * อย่าให้ข้าลืมเกทเสมนี  อย่าให้ข้าลืมความทรมาน 
                   Bm     F#m      G       D             Bm    A        D
                 อย่าให้ข้าลืมความรักอ่อนหวาน โปรดนำไปถึงกางเขน
D                 Bm            G       D   Bm       Em       A
2. ให้เห็นอุโมงค์ของพระองค์เจ้า ที่พวกผู้หญิงโศกเศร้า 
D       Bm      G        D     Bm7     A          D
ที่ทูตสวรรค์พิทักษ์รักษา เมื่อบรรจุในอุโมงค์ (*)
        D                        Bm      G       D     Bm       Em   A
        3. อยากเหมือนมารีย์ชาวมักดาลา ที่นำเครื่องหอมบูชา
        D             Bm        G          D   Bm7        A          D
         ขอให้ข้าเห็นอุโมงค์ว่างเปล่า โปรดนำไปถึงกางเขน (*) 
D                Bm        G       D     Bm       Em       A
4. ให้ข้าเต็มใจแบกไม้กางเขน   ทุกวันจะแบกเดินตาม 
D             Bm      G       D        Bm7          A          D
ให้ข้าร่วมทุกข์กับพระเยซู     เพราะพระองค์แบกแทนข้า (*)


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church General Fellowship 02-Apr-2021