ที่กางเขน ที่กางเขน

Key: D, Tempo: 90, Time Signature: 4/4
Source:

D                          D7         G        Em      A
1.พระโลหิตของพระเยซูไหล     พระองค์ทนทุกข์อับอาย
       D                        D7        Em       A      D    A
จนในที่สุดพระองค์ต้องตาย  ก็เพื่อล้างบาปของข้า 
                       D                         A(6)
         * ที่กางเขน ที่กางเขน ข้าแลเห็นความสว่าง  
                               G                Gm           D    D7
          และความหนักใจอันใหญ่ยิ่งได้หลุดหาย
                        G                 F#m   Bm7        Em        A              D
          เพราะข้าดูกางเขนจึงแลเห็นกระจ่าง  เดี๋ยวนี้ข้าจึงมีความสุขสบาย 
           D                          D7         G        Em      A
2.พระเยซูถูกตรึงที่กางเขน   รับบาปรับเวรแทนข้า
           D                        D7        Em       A      D    A
พระองค์สำแดงความรักเมตตา  ความรักใดไม่เปรียบปาน 
                   D                          D7         G        Em      A
         3.พระองค์ทนทุกข์มากมายเหลือคิด   ตัวข้าเป็นหนี้พระคริสต์
               D                        D7         Em       A      D    A
         ข้าขอถวายทั้งกายและจิต    ไว้ใต้พระบาทพระคริสต์


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church General Fellowship 02-Apr-2021